Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?

Rất đầy đủ
34% (229 phiếu)
Chưa đầy đủ
19% (124 phiếu)
Qúa ít
47% (312 phiếu)
Tổng số phiếu: 665
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp