Theo bạn, website này có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động không?

Rất đầy đủ
33% (229 phiếu)
Chưa đầy đủ
19% (128 phiếu)
Qúa ít
48% (327 phiếu)
Tổng số phiếu: 684
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp