PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, triển khai các dự án Ban làm Chủ đầu tư; là đầu mối chủ trì hướng dẫn, giám sát về công tác đấu thầu, thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt công tác đấu thầu; giám sát việc thực hiện hợp đồng; đánh giá đầu tư các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

- Công tác quy hoạch – kế hoạch

- Công tác báo cáo, tổng hợp

- Công tác đầu tư

-  Công tác đấu thầu – giám sát, đánh giá đầu tư

- Công tác giám sát hợp đồng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

3. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng Kế Hoạch- Đầu Tư

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn

1

Bùi Hồng Linh

Trưởng phòng

buihonglinh_bqldsdt

2

Hoàng Kim San

P. Trưởng phòng

hoangkimsan_bqldsdt

3 Đặng Viết Khanh

P. Trưởng phòng

dangvietkhanh_bqldsdt

Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Bùi Thị Thu Huyền buithithuhuyen_bqldsdt
2 Trần Ngô Nam Trung tranngonamtrung_bqldsdt
3 Lê Ngọc Hiếu lengochieu_bqldsdt
4 Nguyễn Thế Minh nguyentheminh_bqldsdt
5 Nguyễn Đình Đức nguyendinhduc_bqldsdt

Số điện thoại liên hệ: 04.3.9446614

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp