Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được quy định tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 22/2/2012 của UBND thành phố Hà Nội, theo đó.

1. Chức năng:

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển mạng lưới các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong việc nghiên cứu, xây dựng phát triển, quản lý vận hành, khai thác hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội;
- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (cơ quan chủ quản) trong công tác triển khai thực hiện dự án (từ bước chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng) đúng quy trình, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án;
- Làm chủ đầu tư và quản lý vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội;

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch tổng thể cho việc xây dựng phát triển, quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố;

b) Thực hiện vai trò và chức năng làm đối tác trực tiếp với các nhà tài trợ nước ngoài trong quan hệ giao dịch có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị;

c) Chuẩn bị các văn kiện, tài liệu, nội dung đàm phán và cùng các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tham gia đàm phán các điều ước và các văn bản thỏa thuận khác với nhà tài trợ có liên quan đến các dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội;

d) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn làm chủ đầu tư và quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị theo các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý các dự án đầu tư xây dựng;

đ) Chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật của Nhà nước trong quá trình quản lý điều hành dự án và những vấn đề có liên quan theo thông lệ quốc tế;

e) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện các dự án thành phần; tổ chức quản lý điều hành, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của dự án và xử lý các phát sinh khi thực hiện;

g) Phối hợp với các Sở, ngành đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập tổ chức quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội;

h) Tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân cho xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác hệ thống tuyến đường sắt đô thị Hà Nội; hoặc thuê chuyên gia có kinh nghiệm nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên ngành về quản lý, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị;

i) Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội được phép thành lập các Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc để quản lý, vận hành và khai thác các tuyến đường sắt đô thị sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng;

k) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố;

l) Thực hiện chế độ thông tin, lưu trữ, bảo mật và báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Thành phố và Nhà nước;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao và ủy quyền.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp