BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

1. Giới thiệu:

Ban Quản lý dự án 2 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Quản lý dự án 2.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1

1. Giới thiệu:
Ban Quản lý dự án 1 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Quản lý dự án 1

PHÒNG DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban quản lý, điều hành tổ chức thực hiện:

- Các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (viết tắt là HTKT)

- Hình thành các dự án và chuẩn bị đầu tư các dự án 

PHÒNG KỸ THUẬT

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện chức năng chủ đầu tư quản lý về công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, chất lượng các dự án, chủ trì thực hiện công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm đinh thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định tổng dự toán.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện về  kế hoạch tài chính, công tác kế toán của cơ quan theo quy định hiện hành.

VĂN PHÒNG

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban trong công tác tổng hợp, giúp việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban và thực hiện công tác hành chính quản trị, pháp chế của Ban,Tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, người lao động; công tác đào tạo, chế độ chính sách, lao động – tiền lương, thi đua – khen thưởng, kỷ luật

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện chức năng quản lý trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, triển khai các dự án Ban làm Chủ đầu tư; là đầu mối chủ trì hướng dẫn, giám sát về công tác đấu thầu, thẩm định trình Trưởng ban phê duyệt công tác đấu thầu; giám sát việc thực hiện hợp đồng; đánh giá đầu tư các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

E.g., 2017-09-19
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp