Tin tức - sự kiện

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội". Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội xây dựng Kế hoạch tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo với nội dung sau:

Các dự án ĐSĐT Hà Nội

Vận hành khai thác

“Việc đưa một hệ thống Đường sắt đô thị (ĐSĐT) vào hoạt động phù hợp cho một thành phố sẽ thay đổi cơ bản không chỉ điều kiện và tập quán tham gia giao thông mà còn có thể chuyển dịch cơ bản phương thức kinh doanh-sinh sống của bộ phận lớn dân cư, đồng thời cởi tung một trong những nút thắt chính ngăn cản khả năng đột phá của nền kinh tế đô thị.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp